Giới thiệu phòng

25 tháng 07, 2016

Trường Đại học Phú Yên được thành lập theo Quyết định số 112/QĐ/TTg ngày 24/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở sáp nhập, nâng cấp Trường Cao đẳng sư phạm Phú Yên và Trường Trung học Kinh tế Kỹ thuật Phú Yên.

Công tác quản lý sinh viên trước thời điểm này là một mảng công tác trong phòng Tổ chức – Chính trị. Từ khi thành lập trường Đại học, Hiệu trưởng nhà trường đã sắp xếp, tổ chức lại hoạt động của các phòng ban. Theo đó, nhằm đáp ứng yêu cầu mới của công tác sinh viên, không chỉ là giải quyết các chế độ chính sách mà phải có nhiều hoạt động văn hóa xã hội, … giúp nhà trường tổ chức tốt quá trình rèn luyện của sinh viên trong thời gian học tập, rèn luyện tại trường, nên phòng Công tác chính trị - học sinh, sinh viên được thành lập trên cơ sở tách ra từ phòng Tổ chức – Chính trị.

Từ măm 2010, Phòng Công tác chính trị - học sinh, sinh viên được đổi tên thành Phòng Công tác học sinh, sinh viên.

 

Top